حنیف شیخ عبدالکریم-Hanif sheikhabdolkarim
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حنیف شیخ عبدالکریم-Hanif sheikhabdolkarim
Previous Months Home Archive ۱۳٩٠/۱۱/۸ ۱۳٩٠/۱/٢٧ ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ ۱۳۸٩/۱٢/٧ ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ More ...
      فن آوری اطلاعات و مدیریت -- ICT (ICT -Managment-High Tech)
Archived Posts: » استفاده از تکنیکهای داده کاوی در سیستمهای لجستیکی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» روشهای کشف دانش از سیستمهای عملیاتی سازمانها ، استفاده از تکنیکهای داده کاوی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» آشنایی با استانداردهای مدیریت اطلاعات Cobit،ITIL،CMMI... :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» IT service management :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» Chaos theory تئوری هرج و مرج :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» ۱۸ راه آزاد برای ذخیره هر نوع ویدئویی از اینترنت :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» خلاصی از شر سایت های تبلیغاتی با کمک آقای گوگل و یک کلیک ساده :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» گروه Qtel سرویس جدید سلامت و بهداشت موبایل معرفی می کند :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» دیوار آتش و نحوه عملکرد آن :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» Google crisis response :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» پیغام هایی که تنها در گوگل خواهید دید ! :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» اپراتور سوم باید به سرعت کار خود را آغاز کند :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» در سال 90 در حوزه خدمات ارزش افزوده شاهد تحولی بزرگ خواهیم بود :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» Microsoft Technology for BPM :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» datajs - JavaScript Library for data-centric web applications :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» Ajax Control Toolkit :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» معرفی پروژه های کد باز مایکروسافت :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» فن آوری آطلاعات :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» استفاده از .Net برای طراحی برنامه های کاربردی Enterprise :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts استفاده از تکنیکهای داده کاوی در سیستمهای لجستیکی روشهای کشف دانش از سیستمهای عملیاتی سازمانها ، استفاده از تکنیکهای داده کاوی آشنایی با استانداردهای مدیریت اطلاعات Cobit،ITIL،CMMI... IT service management Chaos theory تئوری هرج و مرج ۱۸ راه آزاد برای ذخیره هر نوع ویدئویی از اینترنت خلاصی از شر سایت های تبلیغاتی با کمک آقای گوگل و یک کلیک ساده گروه Qtel سرویس جدید سلامت و بهداشت موبایل معرفی می کند دیوار آتش و نحوه عملکرد آن Google crisis response
My Tags hanif sheikhabdolakrim (۱٢) فن آوری اطلاعات (٤) iran (٢) موبایل (٢) google (٢) داده کاوی (٢) itil (٢) managment and ict (٢) خدمات دولت الکترونیک (٢) ایران فن آوری اطلاعات (٢) it service management (٢) information technology (٢) codeplex (٢) net (۱) cobit (۱) سازمان های هوشمند (۱) logistic (۱) chilee (۱) دیواره آتش (۱) ذخیره هر نوع ویدئویی از اینترنت (۱) حنیف شیخ عبدالکریم (۱) india-chaos theory (۱) enterprise application (۱) پروژه های متن باز (۱) ajax control toolkit (۱) json (۱) web application (۱) datajs (۱) business processes (۱) programming (۱) firewall (۱) data mining (۱) net framework (۱) knowledge management (۱) هوش تجاری (۱) aspnet (۱) اپراتور سوم (۱) گوگل (۱) مایکروسافت (۱) اتاق بازرگانی (۱) دولت (۱) تحریم (۱) مدیریت دانش (۱) microsoft (۱)
My Friends نرم افزارهای Enterprise مایکروسافت asp.net http://www.codeproject.com/ باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis